COMA » COMAS FØRSTE GENERALFORSAMLING

Publisert: 27. Mars 2017 17:19.

Onsdag 22. mars 2017 holdt COMA sin aller første generalforsamling. Til stedet var årets sittende styre, Harald Haugli og Thea Valvatne som turledere, Ask Halse som økonomiansvarlig samt Frode Moen og Thomas Lone som ledere av COMA. 

 

Etter en hyggelig middag ble det gjennomgang av året, og ikke minst en visjon for neste år. Det var bestemt på et tidligere møte at COMA skulle få sine egne statutter for å videreføre tradisjoner og holde mer flyt i driften av undergruppen. Disse ble til slutt formulert som følger, og godkjent på generalforsamlingen:

§1. COMAs ledere skal gjennomføre en intern årlig generalforsamling i tidsrommet 2-8 uker før Mannhullets generalforsamling.

 

§2. COMAs ledere skal formulere et erfaringsskriv i forkant av generalforsamling som godkjennes ved alminnelig flertall.

 

§3. COMAs ledere skal sørge for utlysning av egne stillinger før Mannhullets generalforsamling der formell innsettelse finner sted. COMA skal til enhver tid ha to fungerende ledere.  

 

§4. COMAs ledere anbefales å ta opp et styre i etterkant av høstens immatrikulering. Følgende stillinger anbefales besatt:

-Turleder: Har hovedansvar for flere turer, og mindre ansvar på større turer. Støtter COMAs ledere ved behov.

-Økonomiansvarlig: Fungerer som bindeledd til Mannhullets Grunkemeister, og er ansvarlig for budsjett, regnskap og ikke minst økonomiske avgjørelser for COMA.

 

§5. Styret i COMA anbefales å gjennomføre følgende arrangement i løpet av deres sittende periode:

-Helgetur til Glittertind

-Langhelg med surfing ved Hoddevika, Stadt

-Aktivitetshelg på Røros

-Snøhetta (eventuell topptur til andre tilgjengelige områder)

-Andre mindre arrangement som skitur i Bymarka og buldretur

 

§6. Statuttendring kan kun finne sted på COMAs generalforsamling. Forslag til endring må presenteres for styret minimum 1 uke før generalforsamling. Samtlige styremedlemmer har anledning til å fremme forslag. Ved hastesaker kan COMAs ledere innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

 

§7. COMAs økonomisjef (en av COMAs ledere dersom denne rollen ikke er besatt i sittende styre) skal legge frem regnskap for foregående år på COMAs generalforsamling. Dette må godkjennes ved alminnelig flertall.

 

§8. COMAs økonomiansvarlig (dersom denne stilling er besatt i styret) skal formulere et eget erfaringsskriv som overleveres til påtroppende økonomiansvarlig, eventuelt COMAs ledere.  

 

§9. COMAs arrangement skal ha lavterskel deltakelse som hovedprioritet. Intensjonen skal være å tilby turer som appellerer til flest mulig Mannhullitter. Dog kan styret arrangere enkelte nisjeturer i løpet av året etter ønske fra andre Mannhullitter.

 

§10. Tidligere styremedlemmer av COMA benevnes deretter som “pensjonister” og skal bli innkalt med stemmerett til COMAs generalforsamling.

 

§11. COMAs ledere plikter å søke om årlig økonomisk støtte til Mannhullet, Rederiforbundet og Studentskipnaden i Trondheim. Eventuell øremerket støtte til utstyr skal brukes på innkjøp som bedrer enten sikkerheten eller komforten på COMAs egne arrangementer. Materiellet skal ikke kjøpes med den hensikt å drive utlån eller leieaktivitet.


§12. Styret plikter å tilrettelegge for flest mulig Mannhullitter ved deres arrangementer. Dette innebærer at all informasjonsflyt skal foregå både på norsk og på engelsk, samt at styret skal være behjelpelig med å skaffe til veie vinterutrustning til Mannhullitter.

 

Etter en fortreffelig generalforsamling ble årets sosialbudsjett brukt opp på en øl til hvert av styremedlemmene på NTHS sin kjellerfest på Tyholt. Vi gir gledelig fra oss stafettpinnen til neste ledere i COMA, og venter spent på turene dere vil få til det kommende året!