Statutter

(Oppdatert etter generalforsamling 28. april 2017)

§1 Mannhullet er åpent for alle studenter ved institutt for Marin teknikk, NTNU og tidligere studenter ved Skipsteknisk- og Nautikk avd. Medlemskapet oppnås ved barsling og betaling av engangskontingent. Et medlem i Mannhullet omtales som Mannhullitt. Medlemskapet er livsvarig.

§2 Ikke-barslede vil ved betaling av engangskontingent stilles på lik linje med barslede innen Mannhullet.

§3 Generalforsamlingen holdes en gang pr. år, fortrinnsvis i april/mai. Innkallelsen skal offentliggjøres 3 uker før møtet.

§4 Kun Mannhullitter har stemmerett på Generalforsamlingen og Valgmøtet. Kun Mannhullitter er valgbare. Det kan kun avgis stemme ved oppmøte på Generalforsamling og Valgmøtet.

§5 Generalforsamlingen er høyeste myndighet i Mannhullet.

§6 Statuttendring krever 2/3 flertall. Forslag til statuttendringer skal offentliggjøres minst 14 dager før Generalforsamlingen.

§7 Formann i Mannhullet velges på Valgmøtet i februar/mars. Formann velges ved alminnelig flertall. Funksjonstiden er ett år fra og med ordinær Generalforsamling. Innkalling skal være sendt ut tre uker før møtet, og forhåndsmeldte kandidater må være meldt til Mannhulletstyret to uker før valgmøtet. Forhåndsmeldte kandidater offentligjøres senest en uke før valget.

Valg foregår skriftlig dersom minst ti eller en tiendedel av de oppmøtte stemmeberettigede krever dette, eller det foreligger mer enn én kandidat. Dersom en kandidat ikke oppnår alminnelig flertall av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.

Gyldige stemmer inneholder navnet på én foreslått kandidat eller blank stemme avgitt ved eget avkryssningsvalg.

Påtroppende Formann og kommende styre skal presenteres på den ordinære Generalforsamlingen.


§8 Mannhulletstyret velges av påtroppende Formann og skal bestå av minst en representant fra hver av klassene 1,2 og 3. På høsten skal det opptas en Jungmann fra det nye kullet, denne stillingen inngår i Mannhulletstyret. Formannen bør utgå fra 3. årskurs. Kjellersjefen og BK-sjefen velges av henholdsvis Kjellerstyret og BK-styret, stillingene inngår i Mannhullets styre.

§9 Mannhulletstyret skal ha ansvaret for driften av Mannhullet og arbeide for faglige og sosiale arrangementer.

§10 Mannhulletstyret anbefales å avholde følgende:

 • Årets Foreleser
 • Steinbiten- og Havfruens bursdag
 • 17.mai-fering 
 • Fadderuker
 • Barsling
 • Barslingsgalla
 • Biljard- og bordtennisturnering
 • Juleavslåpning
 • Åretur
 • Mannhullets bursdag
 • Regatta
 • Faglig arrangement 
 • Valgmøte
 • Generalforsamling

 

§11 Forfremmelse av Mannhullitter foretas av Mannhulletstyret etter forslag fra H M Kong Neptun. De forplikter seg til at det til enhver tid er skikkelig offiserskorps i Mannhullet, samt å holde ved like og ajourføre en offisersrull. Mannhulletstyret har plikt til å invitere offiserskorpset over løytnanttittel til store begivenheter i Mannhullet.  

Følgende rangliste gjelder:

Phoster:
Studenter før barsling
Kadett:
Barslet student
Kvartermester:
Diplomkandidat
Fenrik:
Diplomkandidater med ekstra innsats for Mannhullet i
studietiden
Løytnant:
Sivilingeniører, diplomkandidater som har vært Formann.

Fenriker og tidligere Formenn blir utnevnt til Kapteinløytnant ved uteksaminering. 

Videre rangliste:

Kapteinløytnant
Orlogskaptein
Kommandørkaptein
Kommandør
Flagg-Kommandør
Kontrèadmiral
Viseadmiral - (én fra næringslivet og én fra avdelingen)
Æresadmiral - H M Kongen av Norge
Admiral - H M Kong Neptun

Den høyeste rangen som kan oppnås ved opphøying på vanlig bedriftspresentasjon, er Kommandør. Rangen Flagg-Kommandør gis til Mannhullitter med ekstra stor innsats for Mannhullet også etter endt studietid, og kan kun oppnås ved opphøyning under større arrangementer i Mannhullet.

 

§12 Regnskapet for Mannhullet, dets undergrupper og komiteer skal legges fram for, og godkjennes av Generalforsamlingen.

§13 Mannhulletstyret utpeker en revisor, fortrinnsvis fra de eldre Mannhullitter, som presenteres ved innkalling til Generalforsamlingen. Revisoren fremlegger sin rapport sammen med regnskapet på Generalforsamlingen. Revisjonen av undergruppenes regnskaper utføres av Grunkemeister.

 

§14 Seilbåtkomiteen (SBK), Motorbåtkomiteen (MBK), Bedriftskontakt Marin (BK), Skipslogen, Tåkeluren, Marina, Mannhullets interne Teater (MiT), COMA, Marin FK, og Nordens Tekniska Högskolors Skeppsbyggarekongress (NTHS), er selvstyrte undergrupper innen Mannhullet, og velger sine medlemmer gjennom en egendefinert prosess. Leder for hver undergruppe skal godkjennes av Generalforsamlingen.


§15 Ekstraordinær Generalforsamling skal avholdes hvis Mannhulletstyret eller en Mannhullitt fra hvert klassetrinn, og et samlet antall på minst en tidel av de aktive studentene krever dette. Mannhulletstyret foretar da innkallelse på ordinær måte.

§16 Kontingenten fastsettes av Mannhulletstyret. 

§17 Mannhulletstyret pålegges å møte lederne for undergruppene minst en gang i semesteret. Undergruppene forplikter seg til å sende inn: 
i) fremdriftsplaner og budsjett til Mannhulletstyret ved begynnelsen av hvert semester. 
ii) regnskap for forhenværende semester senest en uke etter undervisningsslutt for høstsemesteret og to uker før Generalforsamlingen på vårsemesteret.


§18 Lederne for undergruppene er ansvarlig for undergruppens virksomhet. Hvis dette arbeidet forsømmes kan Mannhulletstyret velge en ny leder som må godkjennes av en ekstraordinær Generalforsamling.

§19 Kommandørkorpset består av Mannhullets tidligere Formenn. Mannhulletstyret forplikter seg til å invitere Kommandørkorpset til store begivenheter i Mannhullet.


§20 Hvert år skal Mannhullet gi en pris til én av undervisningspersonalet som har utmerket seg i løpet av studieåret. Prisen overrekkes i forbindelse med arrangementet Årets Foreleser. Komiteen som deler ut prisen skal bestå av fem Mannhullitter, derav to fra Mannhulletstyret, én ITV og to fra fjerde eller femte årstrinn som følger ulike hovedprofiler, og har kjennskap til en eller flere av de nominerte professorene. 

Kriterier: Vinneren bør utmerke seg med høy kvalitet på det faglige opplegget, være tilgjengelig for sine studenter, holde seg faglig oppdatert innen sitt fagfelt og stimulere studenter til å søke en akademisk karriere.


§21 RUKA, Mannhullets Skipsfartskonferanse og andre arrangementer med eget styre i Mannhullet er underlagt Mannhulletstyret. Mannhullets Formann forplikter seg til, sammen med gammelt styre av arrangementet, å velge ny leder. Mannhulletstyret har ansvaret for å følge opp gjennomføringen av de respektive arrangementene, i tillegg til økonomisk ansvar som gjelder både behandling av underskudd og overskudd.

 

§22 Hvis Mannhulletstyret ikke lenger har Mannhullitters tillit, kan det fremsettes et mistillitsforslag overfor hele Mannhulletstyret. Et mistillitsforslag kan framsettes hvis en Mannhullitt fra hvert klassetrinn, og et samlet antall på minst en tidel av de aktive studentene krever dette. Det må kalles inn til Ekstraordinær Generalforsamlingen slik det fremkommer av §15. Hvis Mannhulletstyret ikke har sendt ut innkallelse til Ekstraordinær Generalforsamling innen to uker etter at mistillitsforslag er fremlagt, kan de som fremmet mistillitsforslag kalle inn til Ekstraordinær Generalforsamling.

BK-sjef og Kjellersjef går under §18, og blir derfor ikke påvirket av mistillitsforslaget mot Mannhulletstyret.

Mistillitsforslaget krever 2/3 flertall. Det skal sammen med mistillitsforslaget presenteres ny(e) kandidater til Formannsvervet. Øyeblikkelig etter at mistillitsforslag er et faktum, skal det holdes et nytt Valgmøte i den Ekstraordinære Generalforsamlingen. Formann velges ved ordinært flertall. Valget foregår skriftlig dersom minst ti eller en tiendedel av de oppmøtte stemmeberettigede krever dette, eller det foreligger mer enn én kandidat. Dersom en kandidat ikke oppnår alminnelig flertall av de oppgitte stemene, foretas bundet omvalg. Formann overtar umiddelbart etter valget, og velger nytt styre fortløpende. Det nye styret sitter frem til Generalforsamling i april/mai uavhengig av når mistillitsforslaget blir lagt frem.